Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2012

pyszczku

July 13 2012

pyszczku
Heineken Open'er 2012 Gdynia, Poland
Reposted fromveressis veressis viapumpkinsoup pumpkinsoup

June 29 2012

pyszczku
9728 c33a
Reposted fromsilver-day silver-day vialugola lugola
pyszczku
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna vianensie nensie
pyszczku
0991 5036
Reposted frombookinistka bookinistka viapumpkinsoup pumpkinsoup
pyszczku
Reposted fromelsklin elsklin viaziebina ziebina
pyszczku
  II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja.
Reposted fromkitewalk kitewalk vianorwegianwood norwegianwood
pyszczku
pyszczku
1241 ecd6
Midsummer Night (Poznan, Poland)
Reposted fromgeos geos viaindisputabel indisputabel
pyszczku
pyszczku

June 28 2012

pyszczku
1976 84f0
Reposted fromweightless weightless viapumpkinsoup pumpkinsoup
pyszczku
1130 71a7
Czekam już, czekam!
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup

June 27 2012

pyszczku
      

pistacia-vera:

Yes you did want to see a gifset of Stephen Fry feeding a rhinoceros. And now you have. 

June 26 2012

pyszczku
3640 c234
Reposted fromretaliate retaliate viaragnarok ragnarok

June 25 2012

pyszczku
2827 16a0
Reposted fromerq erq viabemygod bemygod
pyszczku
8915 6358
Reposted fromretaliate retaliate viaziebina ziebina
pyszczku
przez długi czas myślałem, że jestem interesującym człowiekiem, ale jednak jestem nudny jak ja pierdole
pyszczku
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
pyszczku
9348 271e
Reposted fromgroszkowa groszkowa viacukierek cukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl